شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
بدون نظر

تفاوت ماورا الطبیعه و مابعد الطبیعه

مابعدالطبیعه معادل کلمه متافیزیک است و به پدیده هایی خارج از بعد و جهان فیزیکی اطلاق می شود. اما ماوراالطبیعه معادل کلمه پارانرمال است و به پدیده هایی که از سطح عادی و طبیعی خارج شوند، گفته می شود.

بسیاری از پدیده های متافیزیکی برای انسانها غیرطبیعی است و در پارانرمال هم قرار می گیرد. بسیاری از پدیده های پارانرمال هم علت غیرفیزیکی دارند و در متافیزیک قرار می گیرند.

آن پدیده هایی هم که در هر دو دسته قرار می گیرند یکی از جنبه های آن بیشتر به چشم می خورد. بطور مثال ارتباط با ارواح و اجنه با این که در متافیزیک هم هست اما جنبه پارانرمالی آن قویتر است و اغلب در دسته پارانرمال آن را بررسی می کنند. در عوض پدیده چشم سوم بیشتر در متافیزیک بررسی می شود.

» ارسال نظرات