جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۲
بدون نظر

تفاوت پروتوپلاسم و پروتو پلاست

۱. پروتوپلاسم = دیواره سلولی/غشای پلاسمایی + سیتوپلاسم + هسته

۲. پروتوپلاست = سیتوپلاسم + هسته

۳. سیتوپلاسم = سیتوسل + اندامکها

۴. سیتوسل = هسته + ضمائم مختلف غوطه ور + سیستمهای غشایی غوطه ور

a. پروتوپلاسم = پروتوپلاست + دیواره سلولی/غشای پلاسمایی

b. پروتوپلاست =  پروتوپلاسم – دیواره سلولی/غشای پلاسمایی

c. پروتوپلاست = سیتوسل + اندامکها + هسته

d. سیتوپلاسم = پروتوپلاست – هسته

۱٫ پروتوپلاست واحد پروتوپلاسم در داخل دیواره سلولی است.

۲. بخشهای اصلی سلول گیاهی عبارت است از :
a. دیواره سلولی b. سیتوپلاسم  c. هسته

۳. تفاوت سلول گیاهی با سایر سلولها :
a. دیواره ی سلولی (سلولزی)  b. پلاستها  c. واکوئل بزرگی که تخصص اصلی آن ذخیره آب است.

۴. سلول گیاهی (بطور تیپیک) : cell wall + protoplast

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

» ارسال نظرات