تفاوت affect و effect
دوشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۵
بدون نظر

تفاوت affect و effect

تفاوت affect و effect

affect و effect ، دو واژه ای هستند که همیشه استفاده از آنها در دستور زبان انگلیسی گیج کننده است.
با این حال، دراین مقاله تفاوت ها به بررسی این دو  واژه میپردازد.
 affect   و effect   دو کلمه مرتبط به هم هستند، به عنوان مثال نگاه کنید به جمله زیر:

“we were all deeply affected when the government effected a tax increase.”

ما همگی زمانی که دولت افزایش مالیات را عملی کرد ، عمیقا تحت تاثیر قرارگرفتیم.”

عمدتا کلمه effect   اسم است (به معنای نتیجه یا پیامد ) وaffect   فعل است (به معنای تبدیل و یا تغییر). هنگامی که شما چیزی را تحت تاثیر قرار می دهید(affect)، شما بر روی آن تاثیر (effect) می گذارید.

نمونه های زیررا مشاهده کنید:

“How will the election affect the economy of a country? What effect it will have on the economy? I do not see how that is affecting the economy of a country.”

چگونه انتخابات بر اقتصاد یک کشور تاثیر می گذارد؟ چه تأثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟ من درک نمی کنم که چگونه بر اقتصاد یک کشور تاثیر می گذارد. “

“Do not allow this incident to affect your decision.” “What effect did this incident have on your decision?”

اجازه نده این حادثه بر تصمیم ات تاثیر بگذارد.” “ این حادثه چه تاثیری بر تصمیم ات داشته است ؟

کلمه effect  گاهی اوقات ممکن است به عنوان یک فعل استفاده شود و در موقعیت های نادر کلمه affect  به عنوان اسم بکار می رود. کلمه effect ، زمانی که به عنوان فعل استفاده می شود به معنی اجرا کردن، تولید کردن، و یا انجام چیزی، است. مانند جملات زیر:

“The election at last effected the change the people had been hoping for.”

“Martin Luther King Jr effected a change in the thinking of the American people.”

انتخابات سرانجام تغییری را که مردم امیدوار بودند در پی داشت “.

مارتین لوتر کینگ جونیور در تفکر مردم آمریکا تغییر  ایجاد کرد.”

affect  اصولا توسط روانشناسان به عنوان اسم بکار گرفته می شود که برای اشاره به احساسات و تمایلات به عنوان فاکتورهای اندیشه و رفتار استفاده می شود.

بیماردر پاسخ به هیچ محرکی، تغییر یکنواختی نشان نمی دهد.

ساده ترین راه برای به خاطر سپردن تفاوت بین affect  و effect این است که بخاطر داشته باشید که affect فعل و effect  اسم است.

“The rains affected the commuters worst, and the effect was that most of them reached home late that night.”

“The untimely death of his mother affected his performance to the effect that he failed his semester exams.”

باران بدترین تاثیر را بر مسافران گذاشت، و تاثیرش این بود که بسیاری از آنها اواخر آن شب به خانه خود رسیدند”.
مرگ نابهنگام مادرش،عملکرد اورا طوری تحت تاثیر قرار داد که امتحانات ترم خود را خراب کرد.”

» ارسال نظرات